Trzy lata gwarancji

lub wieloletnia gwarancja warunkowa

"Udzielamy trzyletniej gwarancji na wykonane prace instalatorskie w ramach realizacji przedmiotowego zadania. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach, wadliwego wykonania prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.

Za początek okresu ochrony gwarancyjnej przyjmuje się datę wystawienia faktury VAT za wykonane usługi.

W przypadku instalowanego sprzętu/osprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązuje termin gwarancji zadeklarowany przez producenta /dystrybutora/. Czynności związane z ewentualnym postępowaniem gwarancyjnym realizowane są przez FachTech."

 

Taki, standardowy, zapis umieszczany jest w każdej z naszych ofert.

Warto jednak wiedzieć, że nasz okres ochronny można znakomicie wydłużyć realizując okresowe przeglądy serwisowe, których cykliczność uzależniona jest od rodzaju instalacji. Mamy wówczas do czynienia z tzw. gwarancją warunkową.

Gwarancja zostaje automatycznie przedłużona do pięciu lat pod warunkiem, że okresowe przeglądy wykonywane są w następujących cyklach:

  • systemy prezentacyjne i audiowizualne z zastosowaniem projektorów oraz systemy radiowe, wymagające monitoringu stanu akumulatorowych źródeł zasilania - raz w roku
  • stacjonarne i mobilne pętle indukcyjne - raz w roku
  • systemy nagłośnieniowe, radiowęzłowe oraz niskonapięciowe - co dwa lata
  • instalacje elektryczne (pomiary okresowe) - przed upływem trzech lat (następnie co pięć lat)